Gallery

 

Simcha Nikravesh -Storch

JSU/NCSY Alumnus (2005-2015), NCSY Advisor (2009-2012); NCSY Summer Program (TJJ) Advisor (2010-2012); NCSY City Director (2009-2011)

Allison Gorokhovsky, LA City Chapter Alumnus

NCSY Regional Board President 2016-2017